Slovenská komisia OI

predseda Slovenskej komisie OI
RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD., Ústav informatiky PF UPJŠ, Jesenná 5, 041 54 Košice
rastislav.krivos-bellus at upjs.sk
+421 55 234 2226

podpredseda, predseda úlohovej komisie
RNDr. Michal Forišek, PhD.
misof@algo.sk

Ďalší členovia SK OI

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., ÚI PF UPJŠ, Košice
gabriela.andrejkova at upjs.sk

RNDr. Andrej Blaho, PhD., FMFI UK, Bratislava
andrej.blaho at gmail.com

Mgr. Michal Anderle, PhD., FMFI UK Bratislava
zaba at ksp.sk

Členmi SK OI sú taktiež všetci predsedovia krajských komisií.


Predsedovia krajských komisií

Banskobystrický kraj

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD., KI FPV UMB, Banská Bystrica
miroslav.melichercik at umb.sk

Bratislavský kraj

kontaktná osoba: Michal Anderle, zaba at ksp.sk

Košický kraj

kontaktná osoba: Rastislav Krivoš-Belluš, rastislav.krivos-bellus at upjs.sk

Nitriansky kraj

prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc., KI PF UJS, Roľníckej školy 1519, 945 01 Komárno
veronika.stoffa at gmail.com
+421 35 790 1736

Prešovský kraj

Mgr. Mária Majherová, Ph.D., Katedra matematiky, FHPV, Prešovská univerzita, Ul. 17 novembra č. 1, 081 16 Prešov
majherov at unipo.sk
+421 51 757 0671

Trenčiansky kraj

Mgr. Jarmila Bacová, Piaristické gymnázium J. Braneckého, Palackého 4, 912 50 Trenčín
bacovaj at piar.gtn.sk
032 743 2251

Trnavský kraj

Mgr. Ing. Roman Horváth, Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná 4, P. O. BOX 9, 918 43 Trnava
roman.horvath at truni.sk

Žilinský kraj

Ing. Veronika Šalgová, PhD.
veronika.salgova at gmail.com